top of page

Abstracts
PGS 2022

การสร้างเว็บแอปพลิเคชันประกอบการสอนการเป่าแซกโซโฟนเรื่องบันไดเสียงไดอาโทนิก

ประชาชน ฐิติสุริยารักษ์

บทบาทของครูดนตรีในห้องเรียนมนุษย์ดิจิตอลรุ่นใหม่

ณัฐพล โกสัลล์ประไพ

การออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับนักดนตรีเครื่องกระทบระดับกลางในหัวข้อแนวทางการบรรเลงสี่ไม้

นาดีส บุญรอด

การศึกษานำร่อง ดาลโครซยูริธมิกส์กับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร

แหวนพลอย จิตต์อำไพ

บทประพันธ์ “มหานคร” สำหรับวงขับร้องประสานเสียงและวงออร์เคสตรา

เกื้อกูล เดชมี

วิเคราะห์การบรรเลงอิมโพรไวส์เซชั่นของศิลปิน ธานา อเล็กซา ในผลงาน
อัลบั้ม Ode to Heroes เพื่อการแสดงเดี่ยว

ธันยพร เซ่งหนู

บูชากลิ่นโคลนสาบควาย:
การประพันธ์ดนตรีจากแนวคิด และผลงานของคีตกวีลูกทุ่งไพบูลย์ บุตรขัน

วรุตม์ สมานทรัพย์

การเรียบเรียงบทเพลงบุหงารำไปในสไตล์ เรโทร ป๊อป

ภูผา กะตากูล

“จับนาง” คอนแชร์ติโนสำหรับเดี่ยวมาริมบาร่วมกับวงเครื่องกระทบประกอบการแสดงโขน ชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

อนุสรณ์ ปราบหนองบั่ว

“การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์เฉพาะทางด้านทฤษฎีดนตรีที่ว่าด้วยระดับเสียงในยุคกลางยุโรปผ่านคลังข้อมูลภาษาศาสตร์”

คมธรรม ดำรงเจริญ

การสร้างแบบฝึกหัดเพื่อใช้แก้ปัญหาในการเล่นเปียโน โดยใช้โซนาตาเปียโนหมายเลข 5 ประพันธ์โดยซคริอาบิน เป็นบทเพลงกรณีศึกษา

เกริกสกุล จารี

ดุษฎีนิพนธ์ดนตรีสร้างสรรค์: แนวคิดและเทคนิคของอันเดรส เซโกเวียสำหรับโมเดิร์นกีตาร์

วริศรา โรจนาบุตร

ลักษณะของเสียง “ทะเลและฟ้าผ่า”: ผ่านการศึกษาเครื่องดนตรีอคูสติกและเสียงอิเล็กทรอนิกส์

ทรงกลด นันทเกษม

Sounding the Plastic Sea: Musical reflections on a global ecological Tragedy

กวิรัตน์ ไทรเมฆ

เสียงแห่งชั่วขณะเวลา: การบูรณาการการสำรวจชีวิตประจำวัน

ปราชญ์น้ำเพชร กนกนาค

การวางรูปปากสำหรับการเป่าแซกโซโฟน

ณัชศิยากรณ์ ผนึกดี

ท่าทางการเล่นในแซกโซโฟนและการหายใจสำหรับเป่า

วิลาสลักษณ์ รุ่งพิมาย
ธัญรัศม์ ธระรุ่งเพชร
นพรัตน์ ชิณภา

แนวทางพื้นฐานการวางตำแหน่งนิ้วมือสำหรับเล่นแซกโซโฟน

สุภาวดี มนตรีปฐม

bottom of page