Yanini Pongpakatien

PGVIM

ญาณินี พงศ์ภคเธียร นักศึกษาปริญญาโท สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เริ่มเส้นทางการเรียนรู้ทางดนตรีจากการเล่นไวโอลิน ญาณินีมีความสนใจในการผสานการถ่ายทอดและการตามค้นหาเสียงในระดับที่ลึกซึ้งผ่านทักษะดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ นอกจากนี้ เธอยังสนใจที่จะศึกษากระบวนการสร้างเสียง การอิมโพรวิเซชั่น และการทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ เพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารมุมมองและการตีความของเธอผ่านงานเสียงและการตัดต่อวภาพเคลื่อนไหว ปัจจุบัน ญาณินีกำลังสอนดนตรีเชิงบูรณาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนรุ่งอรุณ และเป็นนักดนตรีอิสระ