top of page

การเตรียมตัวก่อนนำเสนอบทความ
ผ่านระบบ Webinar

การเตรียมตัวก่อนนำเสนอบทความ

1. ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยชื่อและนามสกุลจริง ที่นี่

2. หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะมีอีเมลส่ง link สำหรับเข้า Webinar ไปให้ / ในวันนำเสนอผลงานให้เข้าจากทาง link นั้นนะครับ

3. การนำเสนอผลงานจะเป็นแบบพูดสดหรืออัดวิดีโอก็ได้ แต่ผู้นำเสนอจะต้องอยู่รอตอบคำถามจากผู้ชมหลังจบการนำเสนอผลงานครับ

4. ระยะเวลานำเสนอผลงานไม่เกิน 20 นาที/ Q&A ประมาณ 5-10 นาที ต่อผู้นำเสนอ 1 คน

5. ถ้ามีไฟล์วิดีโอหรือ Presentation ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน ให้ส่งมาที่ postgrad@pgvim.ac.th ก่อนวันนำเสนอผลงานด้วย เพื่อเป็นข้อมูลสำรอง กรณีไฟล์มีปัญหาในวันจริง

6. สามารถขอทดสอบระบบ (Webinar Tech Check) ได้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยการจองเวลา คลิกที่นี่ และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

7. ตรวจสอบตารางเวลาและลำดับการนำเสนอผลงานได้ที่ https://www.pgs.pgvim.ac.th/presenters

 

ขั้นตอนการนำเสนอบทความ

1. เข้ามารอใน Webinar ก่อนเวลาของตัวเองประมาณ 10 นาที

2. เมื่อถึงเวลานำเสนอ เจ้าหน้าที่จะดึงชื่อของผู้นำเสนอขึ้นมาเป็น Presenter ดังนั้น ขอให้ใช้ชื่อและนามสกุลจริงในการลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เลือกดึงได้ถูกต้องนะครับ

3. เวลานำเสนอผลงานไม่เกิน 20 นาที/ Q&A ประมาณ 5-10 นาที ถ้าเกินเวลาอาจจะถูกพิจารณาปิดไมค์นะครับ

4. หลังจบการนำเสนอและกดออกจากโปรแกรม จะมีอแบบสอบถามขึ้นมาให้ประเมิน รบกวนประเมินให้ด้วยครับ

 

ข้อกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้นำเสนอผลงานทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม "Discussion & Networking: อภิปรายกลุ่ม และสร้างเครือข่าย" ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ด้วย จึงจะถือว่าการนำเสนอผลงานของท่านสมบูรณ์ 

2. ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet และรับชมการเสวนา (Panel Discussion) ทั้งสองวัน ผ่านทาง Zoom Meeting และ Zoom Webinar ตามรายละเอียดในเว็บไซต์ https://www.pgs.pgvim.ac.th/

3. หนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานและตีพิมพ์บทความฯ อย่างเป็นทางการ จะส่งให้ภายหลังกองบรรณาธิการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากมีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วนให้ติดต่อมายังผู้จัดงานเป็นรายบุคคล

4. Proceedings จะตีพิมพ์เป็นรูปแบบออนไลน์ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 ทาง www.pgs.pgvim.ac.th

bottom of page