top of page

การวางรูปปากสำหรับการเป่าแซกโซโฟน

การปฏิบัติแซกโซโฟนต้องมีเทคนิคในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความไพเราะน่าฟัง เกิดจากทักษะความสามารถของผู้เล่นซึ่งได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีที่ถูกต้อง การเข้าใจและให้ความสำคัญในเครื่องดนตรีที่ตนเองฝึกฝนเริ่มตั้งแต่ทักษะขั้นพื้นฐานไปจนถึงทักษะขั้นสูง พื้นฐานหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากที่ควรให้ความสำคัญตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มฝึกเป่าแซกโซโฟนนั้น คือ การวางรูปปากสำหรับเป่าแซกโซโฟน การวางรูปปากสำหรับเป่าแซกโซโฟนที่ผิด จะส่งผลต่อการฝึกฝนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการปฏิบัติในระดับสูงและการใช้กล้ามเนื้อปากที่ผิดอาจจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ และส่งผลต่อคุณภาพเสียงที่สร้างออกมา 

ดังนั้นการวางปากสำหรับเป่าแซกโซโฟน เป็นจุดเริ่มแรกที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงและทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนเริ่มปฏิบัติ ไม่ใช่แก้ปัญหาโดยใช้ลิ้นหรือการเป่าให้แรงขึ้น หรือแก้ปัญหาหลังจากเริ่มเรียนรู้แล้ว เพราะจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดและแก้ไขได้ยากกว่า การใช้กล้ามเนื้อให้ถูกต้องตามหลักการจะทำให้ผู้เล่นนั้นสามารถสร้างเสียงที่ดีได้ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่เกิดการบาดเจ็บ พัฒนากล้ามเนื้อปากและการใช้งานกล้ามเนื้อถูกต้อง เอื้ออำนวยให้ปฏิบัติหรือศึกษาเทคนิคอื่น ๆ ในด้านดนตรีต่อได้ในระดับสูงอย่างมั่นคง


คำสำคัญ : การวางปากสำหรับการเป่าแซกโซโฟน/แซกโซโฟน/แนวทางในการฝึกซ้อม

ณัชศิยากรณ์ ผนึกดี

bottom of page