top of page

ท่าทางการเล่นในแซกโซโฟนและการหายใจสำหรับเป่า

ในการเรียนรู้การเล่นการปฏิบัติแซกโซโฟนนั้น ผู้เรียนควรศึกษาพื้นฐานที่สำคัญหลาย ๆ อย่างให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนเริ่มฝึกการปฏิบัติ หนึ่งในพื้นฐานที่สำคัญที่ผู้เรียนควรให้ความสำคัญและหม่ันตรวจสอบอยู่เสมอ คือ ท่าทางในการเล่นดนตรี ตำแหน่งในการประคองเครื่องดนตรี การหายใจ และผ่อนคลายขณะ ซึ่งท่าทางในการเล่นดนตรีที่จะทำให้ผู้เล่นนั้นเกิดความสมดุลของร่างกาย ช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งกล้ามเนื้อและส่งผลต่อการพัฒนาทักษะในการเล่นต่อไป ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ และการเข้าใจในหลักการหายใจในการเล่นดนตรีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสียงให้มีคุณภาพ มีเนื้อเสียงที่ดี มีความไพเราะ สามารถพัฒนาต่อไปได้ในระดับที่สูงขึ้น

คำสำคัญ: ท่าทางการประคองเครื่อง/แซกโซโฟน/ตำแหน่งการเล่นในแซกโซโฟน

วิลาสลักษณ์ รุ่งพิมาย
ธัญรัศม์ ธระรุ่งเพชร
นพรัตน์ ชิณภา

bottom of page