top of page

บทบาทของครูดนตรีในห้องเรียนมนุษย์ดิจิตอลรุ่นใหม่

บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทบาทของครูดนตรีในห้องเรียนที่มีนักเรียนเป็นมนุษย์ดิจิตอลรุ่นใหม่ (New-Digital Natives) โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลักจำนวน 4 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น (Generation) 2) แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของครูในห้องเรียน 3) บทบาทของครูดนตรีในห้องเรียน 4) มุมมองของนักเรียนที่มีต่อครู จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมุมมองของมนุษย์ดิจิตอลรุ่นเก่าและมนุษย์ดิจิตอลรุ่นใหม่ บทบาทของครู สถิติทางพฤติกรรมของคนในสังคมไทย ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูและนักเรียน สามารถสรุปได้ว่าบทบาทของครูดนตรีในปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทของครูกับวัยของนักเรียน 2) บทบาทสร้างนักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) บทบาทในการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน 4) บทบาทในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลก เพื่อให้นักเรียนสามารถนำดนตรีไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันควบคู่กับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21


คำสำคัญ: บทบาทของครูดนตรี เจเนอเรชั่น มนุษย์ดิจิตอลรุ่นใหม่

ณัฐพล โกสัลล์ประไพ

bottom of page