top of page

เสียงแห่งชั่วขณะเวลา: การบูรณาการการสำรวจชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีการบันทึกต่างๆนั้นทำให้เราสามารถบันทึกช่วงเวลาเอาไว้ได้ เครื่องบันทึกเสียงสามารถบันทึกช่วงเวลาและความทรงจำไว้ได้ไม่ต่างจากภาพถ่าย  ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ประกอบไปด้วยภาพและเสียง จากอุปกรณ์บันทึกช่วงเวลาเหล่านั้น เพื่อถ่ายทอดมุมมองที่หลากหลายของช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตของเรา

ข้าพเจ้าผสมผสานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา เข้ากับดนตรีที่ข้าพเจ้าประพันธ์ขึ้นด้วยการตัดและจัดเรียงเสียงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านการประกอบสร้างองค์ประกอบความจริงทางเสียงและภาพขึ้นมาใหม่ จากการวิจัยเชิงสร้างสรรค์นี้พบว่า ผลงานศิลปะนี้สามารถถ่ายทอดสุนทรียศาสตร์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคม ด้วยการใช้เทคโนโลยีการบันทึกที่ทันสมัยแต่สามารถช่วยให้เราจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน ช่วยให้เราเข้าใจตัวเอง เชื่อมต่อกับตัวตนภายในและโลกภายนอกได้มากขึ้น การถ่ายทอดความจริงภายในด้วยศิลปะนั้นสามารถเป็นวิธีหนึ่งในการบำบัดรักษาจิตใจและอารมณ์


คำสำคัญ: เสียงคอนกรีต/ ดนตรีอิเล็กโทรอคูสติก/เสียงอะคูสติก/ความเหนือจริง

ปราชญ์น้ำเพชร กนกนาค

bottom of page