top of page

แนวทางพื้นฐานการวางตำแหน่งนิ้วมือสำหรับเล่นแซกโซโฟน

การเริ่มฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทแซกโซโฟนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเทคนิควิธี การฝึกปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ โดยเทคนิคหนึ่งที่ผู้เขียนได้ศึกษาและให้ความสำคัญ คือ เรื่องของตำแหน่งมือที่เหมาะสม ความคล่องแคล่วของนิ้วมือ ความต่อเนื่องในการบรรเลงพร้อมกัน และการบรรเลงบนจังหวะที่มั่นคงและต่อเนื่อง การศึกษาเรื่องนี้จะช่วยให้ผู้เริ่มฝึกปฏิบัติหรือผู้กำลังเรียนรู้ดนตรีนั้นมีความรู้ความสามารถและมีพื้นฐานที่สำคัญที่จะศึกษาดนตรีในระดับสูงต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง


คำสำคัญ: การพัฒนาเทคนิคแซกโซโฟน, ความคล่องแคล่วของนิ้วมือ, การเล่นแซกโซโฟน

สุภาวดี มนตรีปฐม

bottom of page