จรินพร จิตต์มั่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จรินพร จิตต์มั่น
วันเดือนปีเกิด 30 ธันวาคม 2536
อายุ 27 ปี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาดนตรีศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

ดนตรีศึกษา

จรินพร จิตต์มั่น

Instagram Jarinpornn