ณัชชา เตชะอาภรณ์ชัย

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ณัชชา เตชะอาภรณ์ชัย ปัจจุบันเป็นจารย์พิเศษ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ , ผู้ออกแบบหลักสูตรดนตรีสำหรับเด็ก Music-Based Brain Booster และ Music&English, ครูดนตรีไทย, นักดนตรี, วิทยากรดนตรีเด็ก, ครูโยคะเด็ก และนักวิจัยอิสระ
ประวัติการศึกษา
-นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-ปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก วิทยาลัยดุริยางคิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

ดนตรีศึกษา, ดนตรีสำหรับเด็ก, ดนตรีไทย, ดนตรีกับพัฒนาการ ,และดนตรีกับสมอง

ณัชชา เตชะอาภรณ์ชัย

FB: Khru'Pluem Natcha, IG: papluem