top of page

นางสาวศศินันท์ วิภูษิฑิมากูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาการสอนวิชาเฉพาะ วิชาเอกดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

ดนตรีศึกษา

bottom of page