ประภัสสร พวงสำลี

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

ดนตรีศึกษา
ดนตรีกับเด็กปฐมวัย
ดนตรีเพื่อการกระตุ้นและพัฒนาเด็กปฐมวัย
Music Education and SEL