top of page

พรเทพ วิชชุชัยชาญ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา
- สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2537
- ศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
ประวัติการทำงาน
- อาจารย์พิเศษด้านขับร้องประสานเสียงโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนหอวัง โรงเรียนอัสสัมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย นนทบุรี
- วิทยากรด้านขับร้องประสานเสียงโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คณะนักร้องประสานเสียงยุวชน มูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา คณะนักร้องประสานเสียงคาทอลิกไทย
- อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน้าที่การงานปัจจุบัน
- วิทยากรด้านขับร้องประสานเสียง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
- อาจารย์พิเศษด้านขับร้องประสานเสียงโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
- ผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Chorus) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
- อาจารย์พิเศษคณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

การเรียบเรียงเสียงประสานและแนวทางการสอนบทเพลงขับร้องประสานเสียงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ชื่นชีวิต งามแสงเดือน สดุดีจอมราชา

bottom of page