ศักดิ์ระพี รักตประจิต

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นักวิจัยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Music Education, Jazz Study, Music Innovation

ศักดิ์ระพี รักตประจิต

Sakrapee Raktaprajit