top of page
poster final_Artboard 1_edited_edited.jp

ผู้นำเสนอผลงาน และวิทยากร

รูปแบบกิจกรรมดนตรีเด็กแรกเกิดถึง 3 ปีในกรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลต่อพัฒนาการสมองทางด้านความจำ

1 กรกฎาคม 2564

09:00 - 09:30

ณัชชา เตชะอาภรณ์ชัย

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการสร้างหนังสือนิทานเพลงประกอบการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนเปียโนขั้นต้น

1 กรกฎาคม 2564

09:30 - 10:00

สุทัตตา จรัสกำจรกูล

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพลงซอพื้นบ้านล้านนา สำหรับการสอนทักษะขับร้อง ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย

1 กรกฎาคม 2564

10:00 - 10:30

จรินพร จิตต์มั่น

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลวิธีการสอนขับร้องประสานเสียงเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกทางดนตรีของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

1 กรกฎาคม 2564

10: 30 - 11:00

ศศินันท์ วิภูษิฑิมากูล

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเรียบเรียงเสียงประสานและแนวทางการสอนบทเพลงขับร้องประสานเสียงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: ชื่นชีวิต งามแสงเดือน สดุดีจอมราชา

1 กรกฎาคม 2564

11:00 - 11:30

พรเทพ วิชชุชัยชาญ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาคุณลักษณะทางทักษะสังคมผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน:การนําแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนดนตรี

1 กรกฎาคม 2564

11:30 - 12:00

ธนัญญา จตุรานนท์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Meet & Greet

1 กรกฎาคม 2564

13:00 - 13:30

อ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

เครือข่ายบัณฑิตศึกษาทางด้านดนตรี

ดนตรีบูรณาการ: เส้นทางของการสร้างสรรค์กับศาสตร์ต่างสาขา

1 กรกฎาคม 2564

13:30 - 15:00

กิจกรรมเสวนา

“ฟังเฟื่อง” การออกแบบกิจกรรมสร้างความตระหนักและประสบการณ์ในเรื่องการฟัง

1 กรกฎาคม 2564

15:00 - 15:30

ฉมามาศ แก้วบัวดี

สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

การรับรู้คุณค่าของเพลงลูกกรุงในหมู่วัยรุ่น (Gen Z)

1 กรกฎาคม 2564

15:30 - 16:00

ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรี โดยใช้แนวคิดฐานสมรรถนะ

1 กรกฎาคม 2564

16:00 - 16:30

รพีพล หล้าวงษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสร้างความตระหนักถึงทักษะนักดนตรีในศตวรรษที่ 21 ผ่านเกมกระดาน

1 กรกฎาคม 2564

16:30 - 17:00

ชลันกรณ์ เกตุนวม

สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วิวัฒนาการของซัคบัต

2 กรกฎาคม 2564

09:00 - 09:30

ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิธีการและขั้นตอนการจูนเสียง DOUBLE HORN

2 กรกฎาคม 2564

09:30 - 10:00

ผศ.ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศักยภาพและบทบาทของปิกโคโลในศตวรรษที่ 21: การศึกษาเชิงลึกบทประพันธ์เฉพาะ สำหรับปิกโคโลโดยคีตกวีร่วมสมัยนานาชาติ

2 กรกฎาคม 2564

10:00 - 10:30

กัลยาณ์ พงศธร

สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

การพัฒนากิจกรรมอิมโพรวิเซชั่นและทักษะการสื่อสารผ่านดนตรีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ผ่านการฟัง

2 กรกฎาคม 2564

11:00 - 11:30

ญาณินี พงศ์ภคเธียร

สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ระบบโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกสำหรับการสังเคราะห์เสียงขลุ่ยไทย

2 กรกฎาคม 2564

11:30 - 12:00

ธัญเทพ สิญจนาคม

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดนตรีนวัตศิลป์: บทบาทของดนตรีกับงานนวัตกรรม

1 กรกฎาคม 2564

13:00 - 15:00

กิจกรรมเสวนา

Discussion & Networking

1 กรกฎาคม 2564

15:00 - 16:30

อภิปรายกลุ่มและสร้างเครือข่าย
Education & Transmission การศึกษาและการส่งต่อความรู้ทางด้านดนตรี
Creative Practices การแสดง การทดลอง และการสร้างสรรค์
Culture, Arts & Innovation วัฒนธรรม ศิลปะและนวัตกรรม

bottom of page