top of page

การรับรู้คุณค่าของเพลงลูกกรุงในหมู่วัยรุ่น (Gen Z)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

15:30 - 16:00

Wireless Earphones

ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่า และนำเสนอแนวทางส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของเพลงลูกกรุงในหมู่วัยรุ่น (Gen Z) ใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงลูกกรุง เจาะจงผู้เกี่ยวข้องกับรายการประกวดร้องเพลง The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ได้แก่ ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น (Gen Z) จำนวน 4 ราย กรรมการตัดสินในรายการ จำนวน 3 ท่าน และผู้บริหารการผลิต จำนวน 1 ราย
 
ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่น (Gen Z) ในปัจจุบัน รับรู้คุณค่าของเพลงลูกกรุงผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะจากการนำเพลงลูกกรุงมาเรียบเรียงและขับร้องใหม่ หรือการนำมาใช้ในรายการประกวดร้องเพลงทางโทรทัศน์ เพลงลูกกรุงอยู่ในฐานะของเพลงไทยสากลที่เคยได้รับความนิยมในอดีต เป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสาน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้วัยรุ่นหันมาสนใจเพลงลูกกรุง ได้แก่ การยอมรับของผู้ใหญ่ในครอบครัว เข้าประกวดร้องเพลงเพื่อให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวมีความสุข ซึ่งนำไปสู่รางวัล ชื่อเสียง เกียรติยศ และการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง ในส่วนของแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของเพลงลูกกรุงในอนาคต จะเป็นไปได้ด้วยการร่วมมือกันผลักดันให้มีการประกวดร้องเพลงลูกกรุงทางโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ และการนำเพลงลูกกรุงกลับมาขับร้องใหม่อยู่เสมอ จะเป็นการเพิ่มกลุ่มผู้ฟังคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ เพื่อให้เพลงลูกกรุงยังคงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

bottom of page