top of page

วิธีการและขั้นตอนการจูนเสียง DOUBLE HORN

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

09:30 - 10:00

Wireless Earphones

ผศ.ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียด

การจูนเสียงเป็นสิ่งพื้นฐานและเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับเครื่องดนตรีทุกชนิด เพราะจะช่วยให้เมื่อปฏิบัติหรือบรรเลงจะได้เสียงที่มีคุณภาพและระดับเสียงที่มีความตรง หรือ “In Tune” สำหรับเครื่องดนตรี Double French Horn นั้นเป็นเครื่องดนตรีที่มีความยาว ความซับซ้อนของโครงสร้างของตัวเครื่องดนตรี และมีจำนวนท่อเสียงที่มากจึงทำให้เกิดความเพี้ยนได้ง่ายกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ขั้นตอนในการจูนเสียงของ Double French Horn คือ 1) นำท่อเสียงทั้งหมดใส่เข้าไปจนสุด 2) เริ่มต้นด้วยการจูนเสียง C ในช่องที่ 3 ของบรรทัด 5 เส้น บน Bb Horn ปฏิบัติคู่กับ Tuner และทำการปรับ Main Tune Slide จนได้เสียงที่ตรง 3) จูนเสียง C อีกครั้ง โดยครั้งนี้ให้ปฏิบัติบน F Horn ทำการปรับท่อ F Horn Tuning Slide จนตรง และลองปฏิบัติเสียง C สลับไป-มาระหว่าง F Horn และ Bb Horn ปรับจูน Main Tune Slide และ F Horn Tuning Slide อีกครั้งจนกว่าจะได้เสียงเดียวกันทั้ง F Horn และ Bb Horn 4) ทำการจูนเสียงโน้ตถัดไปโดยไล่เป็นบันไดเสียงโครมาติคทีละโน้ตจาก B, Bb, A, จนถึง Ab บนวาล์ว 2, 1, 1+2, 3, และวาล์ว 2+3 โดยพยายามจูนเสียงให้ตรงกันทั้ง F Horn และ Bb Horn ขณะจูนเสียงให้คำนึงถึงรูปแบบและตำแหน่งการวางมือขวา โดยให้มืออยู่ในลักษณะที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากตำแหน่งการวางมือขวามีผลจากระดับเสียงอย่างมาก

bottom of page