top of page
Screen Shot 2565-04-08 at 20.12_edited.jpg

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

คณะผู้จัดงานได้จัดทำรายสืบเนื่องการประชุมวิชาการนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ไว้เป็นหลักฐาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านดนตรีบูรณาการและนวัตศิลป์ ระดับชาติ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่สนใจศึกษารายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการฉบับนี้ และอาจจะนำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานหรืองานวิชาการด้านดนตรีบูรณาการและนวัตศิลป์ของประเทศไทยได้ต่อไป

bottom of page