top of page

Percussion Workshop & Discussion : Marimba Signajé

Date

23 April 2022

Time

10.30 - 13.00 hrs

Room

Auditorium

Description

ทักษะพื้นฐานในการตีสี่ไม้สำคัญอย่างไรสำหรับการพัฒนาสู่การเป็นนักเพอร์คัชชัน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบรรเลงกับนักเพอร์คัชชันรุ่นใหม่ทั้งในระดับมัธยมและระดับมหาวิทยาลัย พร้อมกับรับฟังเสวนาหัวข้อ “วิชาชีพนัก Percussion: โอกาสและอนาคตของการเรียนรู้” จากบรรดานักเพอร์คัชชันระดับแนวหน้าในประเทศไทย


10.30 - 10.45 เทคนิคพื้นฐานในการบรรเลงสี่ไม้ โดย นาดีส บุญรอด

10.45-11.45 การอบรมเชิงสาธิต สำหรับนักเรียนและนักศึกษา

12.00-13.00 เสวนาหัวข้อ “วิชาชีพนักเพอร์คัชชัน: โอกาสและอนาคตของการเรียนรู้” ร่วมกับวิทยากรรับเชิญ อาจารย์เกษม ทิพยเมธากุล, ผู้ช่วยศาสตรจารย์เผ่าพันธ์ อำนาจธรรม และอาจารย์ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา

Performers/Presenters

ศิลปิน

นาดีส บุญรอด

วิทยากรรับเชิญ

เกษม ทิพยเมธากุล, คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

เผ่าพันธ์ อำนาจธรรม, คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร

ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

bottom of page