top of page

PGS: Paper Presentation Session 4

Date

21 April 2022

Time

9.00 - 10.30 hrs

Room

Online

Description

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านดนตรีเชิงบูรณาการและนวัตศิลป์ ระดับชาติ ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galyani Vadhana Institute of Music Interdisciplinary Music and Innovation Graduate Symposium National : PGS) จัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสาขาดนตรีและสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านดนตรี และการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของตน ต่อสาธารณชนในประเทศ รวมทั้งเป็นการเพื่อสร้างพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการในศาสตร์ของดนตรีเชิงบูรณาการ ที่ครอบคลุมการสร้างสรรค์ในมิติต่างๆ ทางด้านดนตรี ในระดับประเทศตามระเบียบวิธีการนำเสนอผลงานวิชาการที่เป็นสากล และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการต่อไปในอนาคต

Performers/Presenters

การวางรูปปากสำหรับการเป่าแซกโซโฟน

ณัชศิยากรณ์ ผนึกดี


ท่าทางการเล่นในแซกโซโฟนและการหายใจสําหรับเป่า

วิลาสลักษณ์ รุ่งพิมาย


แนวทางพื้นฐานการวางตำแหน่งนิ้วมือสำหรับเล่นแซกโซโฟน

สุภาวดี มนตรีปฐม


ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศักดิ์ระพี รักตประจิต

bottom of page