PGS : Paper Presentation Session 2

Date

20 April 2022

Time

9.00 - 12.00 hrs

Room

Online

Description

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านดนตรีเชิงบูรณาการและนวัตศิลป์ ระดับชาติ ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galyani Vadhana Institute of Music Interdisciplinary Music and Innovation Graduate Symposium National : PGS) จัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสาขาดนตรีและสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านดนตรี และการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของตน ต่อสาธารณชนในประเทศ รวมทั้งเป็นการเพื่อสร้างพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการในศาสตร์ของดนตรีเชิงบูรณาการ ที่ครอบคลุมการสร้างสรรค์ในมิติต่างๆ ทางด้านดนตรี ในระดับประเทศตามระเบียบวิธีการนำเสนอผลงานวิชาการที่เป็นสากล และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการต่อไปในอนาคต

Performers/Presenters

บทประพันธ์ “มหานคร” สำหรับวงขับร้องประสานเสียงและวงออร์เคสตรา

เกื้อกูล เดชมี


วิเคราะห์การบรรเลงอิมโพรไวส์เซชั่นของศิลปิน ธานา อเล็กซา ในผลงานอัลบั้ม Ode to Heroes เพื่อการแสดงเดี่ยว

ธันยพร เซ่งหนู


บูชากลิ่นโคลนสาบควาย: การประพันธ์ดนตรีจากแนวคิด และผลงานของคีตกวีลูกทุ่งไพบูลย์ บุตรขัน

วรุตม์ สมานทรัพย์


การสร้างสรรค์บทเพลงรองเง็งบุหงารำไปในสไตล์ เรโทร ป๊อป

ภูผา กะตากูล


“จับนาง” คอนแชร์ติโนสําหรับเดี่ยวมาริมบาร่วมกับวงเครื่องกระทบประกอบการแสดงโขน ชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

อนุสรณ์ ปราบหนองบั่ว


ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี